Font chữ :

Tìm kiếm

 • Ứng dụng : Trắc nghiệm Pest HUBT
 • Phiên bản : 1.2
  + Cập nhật chức năng tắt âm thanh
  + Cập nhật chức năng làm lại câu hỏi sai
 • Ngày sửa : 14/10/2016
 • Liên hệ : phantrung696@gmail.com
  * Các Pest hiện có trên web :
 • Phân tích & Thiết kế hệ thống
 • Java cơ sở
 • VB6
 • Logic
 • ĐLCM
 • Triết học